Husorden

1. Generelt
Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de deri listede bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 st. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejernes husstand, samt af de personer og gæster som besøger lejeren eller opholder sig i denne lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan medføre opsigelse efter Lejelovens § 83 eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93.

2. Påbud, ansvar for gæster m.v.
Lejeren er ud over de skrevne regler i husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer som lejeren er ansvarlig for, som anført pkt. 1.

3. Ændring af husorden
Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

4. Vaskerum m.v.
De i fællesvaskeriet opsatte regler for brug og renholdelse udgør også en del af de gældende husordensregler. Tøjtørring o. lign. må kun ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de af udlejer/vicevært anviste steder. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

5. Fællesarealer, pulterrum m.v.
Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter udlejers anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald eller lignende på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejeren har kun ret til at disponere over et pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist a udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.
Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommens kælder eller opbevare brandfarlige væsker o. lign. barnevogne, legevogne, cykler o. lign. må ikke henstilles i opgangen.
Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o. lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.

6. Affald
Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasse eller lign. storskrald. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

7. Støj, fester m.v.
Der er mere lydt i en beboelsesejendom end de fleste er klar over! Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.
Enhver form for radio, TV, musik-medie og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20 ske i en så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.
Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o. lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v.
Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23. skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes, mens vinduerne er åbne.

8. Aflåsning
Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåst, også i dagtimerne. Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 -07, og lejere der finder døren ulåst i dette tidsrum, har pligt til at låse døren.

9. Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse
hertil.

10. Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden. Dette forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr herunder slager, mus, rotter, marsvin o. lign. Den eneste undtagelse herfra er enkelte stuefugle i almindelige små fuglebure (ikke større fuglevolierer) og akvariefisk i akvarier på ikke over 100 liter.

11. Trappevask

Lejeren er forpligtet til som et vilkår i lejekontrakten jfr. Lejelovens § 93, stk. 1 litra g og h, i nedenfor anførte turnusordning, sammen med de øvrige lejere, at udføre trappevask af ejendommens fortrappe. Forpligtelsen omfatter fejning med efterfølgende vask af den repos, hvor lejligheden er beliggende og trapperne ned til etagen nedenunder, samt rengøring af vindueskarm og indvendig pudsning af vinduet på den omtalte repos. For stuelejelighederne omfatter rengøringsforpligtelsen fra repos og ned til og med arealet ved hoveddøren.

Turnusordning mellem lejerne bliver som følger, idet denne efterfølgende kan ændres af udlejeren efter Lejelovens § 27, stk. 2:
a) Lejligheder til venstre: Januar – marts – maj – juli – september – november
b) Lejligheder til højre: Februar – april – juni – august – oktober – december
c) Trappevasken SKAL udføres 1 gang ugentlig, men oftere såfremt forholdene kræver dette, f.eks. efter snesjap i vintermånderne o. lign.

12. Rengøring
12.1 Renholdelse i lejeperioden:
Lejeren er forpligtet til at renholde lejemålet løbende, herunder omfattende afkalkning af blandingsbatterier, vandhaner fliser og andet der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter kalk. Endvidere omfatter renholdelsesforpligtelsen løbende renholdelse af afløb, riste m.v., og herunder renholdelse af afløb fra håndvaske og køkkenvaske frem til faldstammen for at undgå forstoppelse. Lejers renholdelsesforpligtelse omfatter også renholdelse af pulterrum samt rengøring efter brug af vaske- og tørrerum, sammen med de øvrige brugere.

12.2 Rengøring ved lejemålsets ophør
Rengøringen omfatter særligt følgende:
a) Køkkenbordplader og andre overflader kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. afleveres i hel og rengjort stand.
b) Alle hårde hvidevarer rengøres grundigt ind- og udvendigt og afleveres i hel stand, således også riste, bageplader o. lign., og hvis dette ikke er muligt, foretages der reparation eller udskiftning.
c) Afløb og riste renses og rengøres grundigt. Evt. rust fjernes og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste o. lign. Udskiftes.
d) Afkalkning af vandhaner, blandingsbatterier, fliser og brusekabine og andre flader, udsat for vandstænk og afkalkning af opvaskemaskiner.
e) Lejlighedens vinduer pudses ind- og udvendigt.

Se mere i Flyeren ” rengøring ved fraflytning” som fremsendes sammen med fraflytningsbrevet.

12.3 Skader
Der præciseres, at der ikke må bores huller i fliser og fuger, der er opsat på væggene i lejlighedens køkken og badeværelse. Sker dette skal lejer ved fraflytning erstatte de beskadigede fliser med udskiftning af nye.

Tilsvarende gælder hvis der er boret huller i vægge beklædt med glasvæv eller tapet, hvor huller og andre mærker skal repareres, så de ikke efterlader spor, og reparation heraf må forventes at omfatte maling af den pågældende væg, og såfremt dette medfører farveforskel i det pågældende rum omfatter erstatning for reparation, maling af alle vægge.

Hvis lejemålet er overtaget med ensartet lys farve i alle rum, skal lejligheden ved fraflytning også afleveres med tilasvarende ensartet lys maling i alle rum.

13. Rygning
Tobaksrygning og enhver anden form for rygning er ikke tilladt på ejendommens fællesarealer, herunder trappe, kælder og loft, af hensyn til andre lejere, der ikke tåler tobaksrøg.
Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejligheden kan medføre, at udgifterne til maleristandsættelse af lejligheden ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristandsættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning efter tobaksrygning.

14. Skimmelsvamp
Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 2 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp o. lign., ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedens rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejligheden, og det præciseres, at luftfugtighed holdes nede efter badning og madlavning ved at lade ventilatoren/emhætten køre i 10 -15 minutter.
Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning, og det præciseres at placering af større møbler, såsom garderobeskabe, kommoder, senge o. lign. Ikke bør ske tæt op af eventuelt uisolerede ydervægge, idet der skal være en afstand på minimum 5 – 10 cm. til ydervægge for at luftcirkulationen bag møbler og indbo er mulig.
Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

Dato:__________________________ Lejers underskrift:_________________________

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk